İslamda Kardeşlik hakkında hadisler

Müminlerin kardeş olduğu Hucurat süresinin 10. ayetinde “Mü’minler ancak kardeştirler.” şeklinde açıklanmıştır.

Allah Rasulü Hz. Muhammed (s.a.v.)
“Müslüman Müslüman’ın kardeşidir.” buyurmuştur. (Buhari-Müslim)

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v),
“İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de (kamil manada) iman etmiş olmazsınız.” (Müslim-Ebu Davud)

“Bizi aldatan bizden değildir. Hile yapıp tuzak kuranlar Cehennemdedir.” Camiü’s-Sağir, No: 8881 )

“Her iyilik, bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılaman, kovandan ihtiyacı
olan bir şeyi kardeşinin kovasına boşaltman da bu tür iyiliklerdendir.”
(Tirmizi, “Birr” 45)

“Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (zalimlere de) teslim
etmez. Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını
giderir. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah da onun kıyamet
sıkıntılanndan birini giderir. Kim bir Müslümanın (kusurunu) örterse Allah da
kıyamet günü onu örter.” (Müslim, “Birr” 58; T1426, Tirmizi, “Hudud” 3)

“Her kimin tarlası varsa onu eksin; kendisi ekmezse onu din kardeşine
(karşılıksız) ektirsin!”
(Müslim, “Buyü”‘ 88)

“Mü’minler birbirlerini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamet
göstermede tek bir beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman,
bedenin diğer organlan da uykusuzluk ve yüksek ateş çekerler.”
(Müslim, “Birr” 6/i)

“Dikkat edin! Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümana, gönül rızası
olmadan kardeşinin malı helal değildir.”
(Tirmizi, “Tefsiru’l-Kuran” 9)

“Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümanın din kardeşine maldaki
kusuru açıklamaksızın satması helal değildir.”
(İbn Mace, “Ticaret” 45)

“Bir Müslümanın din kardeşine karşı şu beş görevi vardır: Selamı almak,
aksırana “Yerhamukellah” (Allah sana merhamet etsin) diye dua etmek, davete
katılmak, hastayı ziyaret etmek ve cenazelere katılmak.”
(Müslim, “Selam” 4)

Sadakanın en faziletlisi, Müslüman kişinin ilim öğrenmesi, sonra da onu din
kardeşine öğretmesidir.”
(İbn Mace, “Sunne” 20)

“Kim, gıyabında bir din kardeşi için dua ederse, onun yanındaki görevli melek:
‘Amin! Senin için de bir benzeri verilsin’ der.”
(Müslim, “Zikir” 87)

Allah Resulü: “Zalim olsun, mazlum olsun din kardeşine, yardım et!” buyurdu.
Bir adam: “Ya Resülallah! Mazlum olduğunda ona yardım ederim, fakat zalim
olduğunda nasıl yardım ederim?” dedi. Resülullah: “Onu zulümden alıkoyarsın,
işte bu da ona yardımdır.” buyurdu.
(Buhari, “İkrah” 7; B2444, Buhari, “Mezalim” 4)

“Biriniz kardeşine sevgi duyduğunda bu sevgisini ona bildirsin.”
(Tirmizi, “Zühd” 53)

“Müslüman, hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde
demektir.”
(Müslim, “Birr” 41; T967, TirmiZf, “Cendiz” 2)

“Müslümanın, din kardeşine üç günden fazla dargın durması helal değildir.
Onlar birbirleriyle karşılaştıklannda birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa
çevirir. Onlann en hayırlısı önce selam verendir.”
(Tirmizi, “Birr ve Sıla” 21)

Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanlann özel hallerini
araştırmayın, konuşmalannı dinlemeye çalışmayın, birbirinizin alışverişini
kızıştırmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize
sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kullan kardeşler olun.”
(Buhari, “Edeb” 58; B5143, Buhari, “Nikah” 46)

“Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, (ahirette) iyiliklerinden alınıp
ona verilmeden önce (dünyada iken) onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir
dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa,
kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.”
(Buhari “Rikak” 48)

“Biriniz din kardeşine danıştığı zaman, danışılan kişi ona görüşünü belirtsin.”
(İbn Mace, “Edeb” 37)

Kul, din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.”
(Ahmed b. Hanbel, II. 252 )

“Bir kimse din kardeşinin satışı üzerine satış yapmasın, onun dünürlüğü üzerine
de -izin vermedikçe- dünür göndermesin.”
( Müslim, “Buyü'” 8)

“Hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah anlan sizin emrinize vermiştir. Her
kimin emrinde din kardeşi varsa, ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin.
Onlara güçleri yetmeyecek işler yüklemeyiniz. Şayet yüklerseniz, bari onlara
yardım ediniz.”
(Buhari, “İman” 22)

“Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah’ın (c.c.) size emrettiği gibi kardeşler olun.”
(İbn Mace, “Et’ime” 1)

“Cennetin kapılan, Pazartesi ve Perşembe günleri açılır. Din kardeşi ile arasında
düşmanlık olan kimse hariç Allah’a hiç bir şeyi eş koşmayan her Müslüman kul
bağışlanır. ‘Bu iki kişiyi aralarında anlaşıncaya kadar bekletiniz, barışıncaya
kadar bekletiniz!’ denilir.”
( Muvatta, “Husnu1-Hulk” 4)

Müslüman kardeşini hakir görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Her Müslümanın
kanı, malı ve onuru Müslümana haramdır.”
(Müslim, “Bir” 32)

“Kardeşinle (gereksiz) tartışmaya girme, onunla (kıncı şekilde) şakalaşma ve ona
yerine getiremeyeceğin sözü verme.”
(Tirmizi, “Birr” 58)

“Din kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme!”
(Müslim, “Birr” 144)

“Beni yaşatan (Allah)’a yemin ederim ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz.
Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi
seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.”
(Ahmed b. Hanbel, II, 478)

“Biriniz kardeşinde beğendiği bir şey gördüğünde, ona bereketli olması için dua
etsin.”
(İbn Mace, “Tıb” 32)

“Kişi yerine getirme niyetiyle kardeşine söz verir de yerine getiremez ve
zamanında sözünü tutamazsa günahkar olmaz.”
(Ebu. Davud, “Edeb” 82)

“Kardeşi özür dilediği halde özrünü kabul etmeyen kişiye onun hatası gibi hata
yazılır.”
(İbn Mace, “Edeb” 23)

“Kim din kardeşinin onurunu korursa Allah da kıyamet gününde onun yüzünü
cehennem ateşinden korur.”
( Tirmizi, “Birr ve sıla” 20 )

“Bir konuda seni tasdik ettiği halde kardeşine yalan söylemen, ne kadar büyük bir
ihanettir!”
( Ebu Davud, “Edeb” 71)

“Ya Resülullah! Gıybet nedir?” denildi. Resülullah: ‘Kardeşini hoşlanmadığı bir
şey ile anmandır.’ buyurdu. ‘Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin?’
denilince Resülullah: ‘Söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet
yoksa ona iftira etmiş olursun,’ buyurdu.”
(Ebu Davud, “Edeb” 35)

“Biriniz kardeşini illa medh edecekse ve şayet onun öyle olduğu biliniyorsa,
‘Falanın şöyle olduğunu zannediyorum, Allah’a karşı kimseyi temize çıkaramam,’
desin.”
(Müslim, “Zühd ve Rekaik” 66)

“Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip
seni (o şeyle) imtihan eder.”
(Tirmizi, “Sıfatü1-kıyame” 54)

“Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı
işlemeden ölmez.”
(Tirmizi, “Sıfatü’l-kıyame” 53)

“Her kim kardeşine bile bile doğru olmayan bir görüş bildirirse ona ihanet etmiş
olur.”
(Ebu Davud, “İlim” 8)

Sizler, kardeşlerinizin yanına gidiyorsunuz. Bineklerinize iyi bakın, kıyafetlerinizi
de düzeltin ve böylece insanların gözdesi olun! Allah çirkin görünümü ve
çirkinleşmeyi sevmez.”
(Ebu Davud, “Libas” 25)

“İki Müslümandan biri, din kardeşine silah çekerse, ikisi de cehennemin
kenarındadırlar. Biri diğerini öldürürse, ona ikisi birden girerler.”
(Müslim, “Fiten” 16)

“Davalannızla bana başvuruyorsunuz. Ben de bir insanım. Belki biriniz delilini
diğerinden daha güzel ifade eder ve ben ondan duyduğuma göre (onun lehine)
hüküm veririm. Bu şekilde kime (yanlışlıkla) kardeşinin hakkından bir şey
vermişsem, asla onu almasın. Zira böyle bir durumda ona ben ancak bir ateş
parçası vermiş olurum.”
(Buhari, “Ahkam” 20; N5403, Nesin, “Adabu’l-Kudat” 13)

“Bir kimse din kardeşine: “Ey kafir!” derse bundan dolayı ikisinden biri küfre
düşer. Eğer o kimse onun dediği gibi değilse o söz kendi aleyhine döner.”
(Müslim, “İman” 111; D4687 Ebu Davud, “Sünnet” 15)

Editör

DİKKAT ÖNEMLİ : Sitemiz bilgi ve kültür konularında sizlere bilgi derlemek amacıyla kurulmuştur. Sizlerin öneri ve düşünceleri bizim için çok kıymetlidir. Bu dilekle bizimle ve okuyucularımızla paylaşmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Bu sitede yer alan içerik hiçbir durumda tanı ve tedavi amaçlı bir öneri niteliği taşımamaktadır.Tüm sağlık sorunlarınız için öncelikle doktorunuza başvurunuz. Alternatif tedavi yöntemleri için doktorunuzdan tavsiye alınız ve doğal ürünleri bilinçli, doktorunuzun belirttiği şekilde tüketiniz. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

Bir Cevap Yazın